Kapde ke mozon par masah karne ka kya hukum hai?

کپڑے کے موزے پر مسح کرنے کے متعلق سوال